Ķīnas impēriju valsts pārvaldes administrācija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Šāda veida pārvaldes aparāts Senajā Ķīnā izveidojās Haņ dinastijas laikā un savos pamatprincipos saglabājās ar nebūtiskām izmaiņām līdz pat jaunākajiem laikiem.

Impērijas augstākās pārvaldes aparāts

Trīs guni (dasigun jeb sjan):

 • situ (dasitu) - imperatora padomnieks, pildīja 3 amatus, reizē būdams: 1) čensjans (kanclers); 2) dačensjans (administrācijas vadītājs); 3) lielais izglītības ministrs (kūrēja visas zinātniskās un izglītības iestādes).
 • taivejs (dasima, sima) - imperatora padomnieks, augstākais karavadonis.
 • sikuns - imperatora padomnieks, pildīja 2 amatus, reizē būdams: 1) dasikuns (lielais darba ministrs); 2) juiši dafu (galvenais cenzors).

Trīs padomdevēji:

 • taiši - "galvenais padomdevējs" (šaoši - tā vietnieks jeb "jaunākais padomdevējs").
 • taibao - "galvenais sargs" (šaobao - tā vietnieks jeb "jaunākais sargs").
 • taifu - "galvenais audzinātājs" (šaofu - tā vietnieks jeb "jaunākais audzinātājs").

Augstākā padome
Imperatora augstākajā padomē ņēma dalību trīs guni, trīs padomdevēji, pārvaldes resoru vadītāji un to vietnieki, šajā statusā dēvēti par "augstākajiem padomniekiem" (dzaisjan). Augstākās padomes sēdes notika praktiski ik dienu t.s. "pārvaldes zālē" (dženšitan). Padomes darbu nodrošināja atbildīgie ierēdņi džidžigao (t.s. "ārējie" veiši) jeb Haņliņas Akadēmijas locekļi ("iekšējie" veiši), kā arī palīgierēdņi: 2 palīgi (sjabaņ dasjueši), zinātnieki (sjueši, šitu), arhīvisti (djaņdzi) un vairāk nekā 100 sekretāri (džunšu).

Kanclera kanceleja (čensjanfu)
2 čensjana palīgi (džanši), puje vadīts sekretariāts (5 sekretāri - šidžu), 300 ierēņi (juaņs, ši, šu).

Finanšu departaments (saņsi)
Kontrolēja resursu uzskaites departamentu un nodokļu departamentu, kā arī sāls pārvadāšanas kontroli (jaņtedžuaņjuņšisi). Departamentu vadīja dzujunši ar vietniekiem, 4 biroju vadītājiem: Sāls un dzelzs monopola biroja (jaņtesi), nodokļu biroja (dušisi), uzskaites biroja (hubusi), stabilizācijas uzkrājumu biroja (džaņpiņsi). Katru biroju veidoja 3-5 nodaļas ()

Galvaspilsētas sekretariāts jeb kara birojs (šumijuaņ)
Bija pakļauts nepastarpināti imperatoram, un to vadīja civilais ierēdnis ši rangā. Biroja pakļautībā atradās galvaspilsētas garnizona karaspēks.

Cenzorāts (juišitai)
Uzraudīja valsts administrācijas un militārā resora (izņemot gvardi, imperatora rezidences garnizonu un centrālās pakļautības drošības dienestus) darbību, izmeklēja pārkāpumus. Departaments bija pakļauts juiši dafu, bet to vadīja 2 tā vietnieki (juiši džudžeņi - "labais" un "kreisais" vecākie cenzori) un 2 to palīgi (ši juiši), veidojot departamenta "štābu", kura pakļautībā bija 2 vecāko cenzoru vietnieki (džišu juiši) administrācijas lietās, kā arī 32 cenzori revidenti (džeņča juiši) un 2 sekretāri (juiši šanšu) izmeklēšanas lietās. Tālāk nāca 110 izmeklētāji (dzjaņča juiši), sadalīti 8 provinču birojos. Sava represīvā aparāta cenzorātam nebija, bet tā ierēdņiem nebija tiesību veikt patstāvīgus arestus, nopratināšanas un piespriest sodu.

Impērijas civilās pārvaldes administrācijas aparāts

Civilās pārvaldes centrālo aparātu veidoja 3 centrālās palātas, 6 nozaru ministrijas, 9 pārvaldes, 5 inspekcijas un atsevišķas zinātniskas institūcijas.

Centrālās palātas

 • Šanšušen - imperatoriskais sekretariāts, kuru vada lin, tā vietnieks pue un 6 šanšu (sekretāri) ar tam pakļautajiem 6 nozaru ministrijām (katrā ministrijā 24 nodaļas - cao):
  • 1. Libu - valsts amatu ("debesu") ministrija. Atbildēja par ierēdņu pārbaudi, iecelšanu vai atcelšanu, paaugstināšanu vai pazemināšanu amatā un sodīšanu:
   • libu - amatu uzraudzībs nodaļa;
   • sifin - titulu piešķiršanas nodaļa;
   • sisjuņ - goda nosaukumu par nopelniem piešķiršanas nodaļa;
   • kaogun - ierēdņu uzraudzības nodaļa.
  • 2. Miņbu - nodokļu un resursu ("zeme") ministrija. Uzraudzīja un noteica lauksaimniecības, darba un sāls nodokļus, klaušas.
  • 3. Libu (cits hieroglifs) - ceremoniju ("pavasaris") ministrija. Uzraudzīja ceremonijas, reliģisko dzīvi, atbildēja par izglītību un eksaminācijas sistēmu.
  • 4. Binbu - kara ("vasara") ministrija. Uzraudzīja armijas personālsastāva un komandējošā sastāva darbību, kvalifikāciju, paaugstināšanu vai pazemināšanu dienesta pakāpē.
   • provinču nodaļa;
   • apgādes nodaļa;
   • militārās vēstures zinātniskā nodaļa.
  • 5. Sinbu - tieslietu ("rudens") ministrija. Uzraudzīja tiesu iestāžu, cietumu darbu, likumu ieviešanu un pareizu traktēšanu.
  • 6. Gunbu - sabiedrisko darbu ("ziema") ministrija. Uzraudzīja ieroču ražošanu, monētu kalšanu, sabiedrisko ēku stāvokli un celtniecību, ceļu un irigācijas kanālu būvi un uzturēšanu.
 • Džunšušen - galma sekretariāts, kuru vadīja 2 lin, 2 to vietnieki šilan un 6 ierēdņi šedžeņ. Uzraudzīja valsts noslēpumu jautājumus, sagatavoja imperatora rīkojumus, izskatīja atskaites un sūdzības.
 • Mejesjašen - imperatoriskais sekretariāts, kuru vadīja 2 šidžun, 2 to vietnieki šilan un 4 sekretāri dzišidžun. Nodarbojās ar iekšpolitikas un ārpolitikas plānu izstrādi.

(Pēdējo divu sekretariātu vadītājiem bija veto tiesības apturēt imperatora rīkojumus, kuri ieguva likuma spēku tikai pēc tam, kad bija apstiprināti šajos sekretariātos.)

Deviņas pārvaldes (九卿)

Dēvētas arī par deviņiem ciniem (katru vadīja 1 cin un 2 tā vietnieki šaocin):

 • taičan (太常, taichang) - upurēšanas uzraudzības pārvalde;
 • guanlusuņ (光祿勳, guangluxun) - audienču pārvalde;
 • veivei (衛尉, weiwei) - drošības uzraudzības pārvalde;
 • dzunčen (宗正, zongcheng) - imperatora klana pārvalde;
 • taipu (太僕, taipu) - imperatora staļļu pārvalde;
 • dali (廷尉, tingwei) - tiesu uzraudzības pārvalde;
 • hunlu (大鴻臚, dahonglu) - valsts ceremoniāla pārvalde;
 • da sinun (大司農, dasinong) - valsts labības rezervju pārvalde;
 • šaofu (少府, shaofu) - imperatora dārgumu pārvalde.

Pārvaldes ārpus "deviņu cinu" sistēmas

 • neišisi - galvaspilsētas policijas pārvalde;
 • dzjandzodadzjan - pils celtniecības pārvalde;
 • dušuidzjaņ - ūdensceļu pārvalde;
 • godzidzjaņ - izglītības pārvalde.

Uzraudzības inspekcijas (šu)

Vadīja inspektori dzjaņ un 2 vietnieki šaodzjaņ:

 • šaofudzjaņ - imperatora manufaktūru uzraudzības inspekcija;
 • dzjuņcidzjaņ - kara aprīkojuma uzraudzības inspekcija (tai pakļauti 29 dažādu ieroču veidu ražošanas biroji).

Atsevišķie biroji (juaņ)

 • Kancelejas - denveņdzjaņjuaņ, denveņgujuaņ, lidzjaņjuaņ un fenbosi - galma un pārvaldes dokumentu sagatavošana, izplatīšana, lietvedība.
 • Tundžeņjuaņ - sakaru, pasta inspektoru totohosuņ birojs.
 • Gemen - galma pasta birojs, kura pārziņā bija ne tikai valsts pasts, bet arī īpašo uzdevumu virsnieki un galma komisāru slepenās darbības nodrošināšana.
 • Libiņjuaņ - ārējās apmaiņas birojs, uzraudzīja ārzemniekus impērijas zemēs.

Augstākās izglītības un zinātnes iestādes

Tās veidoja zinātnieki un literāti bez konkrētiem amatiem, kurus piesaistīja atsevišķu projektu vai uzdevumu veikšanai (šiem sjueši piešķirot beimeņsjueši statusu).

 • Haņliņjuaņ - Haņliņas Akadēmija, augstākā zinātniskā iestāde impērijā.
 • Dzisjaņdjaņšujuaņ - Zinātnisko Labumu Akadēmija, imperatora uzticēto zinātnisko darbu īstenojoša literātu grupa (pakļauta džunšušen sekretariātam).
 • Šiguaņ - Vēstures institūts, zinātnieku grupa, kas pētīja vēstures annāles un veidoja impērijas hronikas (pakļauta džunšušen sekretariātam).
 • Huņveņguaņ - Literatūras institūts, literātu grupa, kas rediģēja likumus un svarīgākos valsts pārvaldes dokumentus, lai tie būtu pareizā un labskanīgā valodā (pakļauta mejesjašen sekretariātam).
 • Čunveņjuaņ - bibliotēku birojs (tiešā situ pakļautībā), kurā ietilpa:
  • Dzisjaņdaņ - Galma (valsts) bibliotēka;
  • Juideso - Imperatora ģenealoģijas nodaļa;
  • Cidzjuijuaņ - Pierakstu nodaļa;
  • Bige - imperatora arhīvs.
 • Taijuaņ - Medicīnas Akadēmija.
 • Ciņtjaņdzjaņ - Astronomijas inspekcija.

Galma pārvalde

 • Neišišen - iekšējā dienesta palāta, nodrošināja paša imperatora un tā ģimenes apkalpošanu kā arī pārzināja neifu - mantnīcu. Visu vadīja silidzjaņs - Ceremoniāla inspekcijas priekšnieks. Tā vietnieki bija taidzjaņi. Tika komplektēta tikai no einuhiem. 6 departamenti un liels skaits šauri specializēto nodaļu (ceremoniāla nodrošināšana, uzraudzība, trauku, regāliju, nodrošināšana, dokumentācijas aprite, staļļu uzraudzība, zīmogu izgatavošana, pārtikas sagāde utt.). 4 biroji si atbildēja par kurināmo, mūziku, papīru un pirtīm. 8 dienesti dzjui - par ieročiem, sudrablietām, uzkopšanu, bronzas lietām, galvassegu un rotu izgatavošanu, audumiem, vīnu, dārziem.
  • Džundžeņjuaņ - imperatrises rezidences birojs, ko vadīja džaņši, un kas atbildēja par rezidences sieviešu daļu (kopā ar apsardzi ne mazāk par 450 cilvēkiem).
  • Sičan - drošības dienests.

Provinču pārvaldes aparāts

 • Dao administratīvais aparāts praktiski kopēja impērijas centrālo pārvaldes aparātu, tikai tajā bija mazāks ierēdņu skaits. Paralēli vietniecībā atradās arī vairāki tikai imperatoram pakļauti ierēdņi (sjuņčaši - iekšējā uzraudzība; aņfuši - spēka struktūru uzraudzība; dzunfaši - vietējās vadības padomnieks).
  • Šena - province, kuru pārvaldīja tuaņļaņguaņčaši. Administratīvais aparāts praktiski kopēja dao pārvaldes aparātu, tikai tajā bija mazāks ierēdņu skaits, kā arī klāt nāca nepastarpināti dzjuņvanam pakļauti ierēdņi, kas uzraudzīja vietējās administrācijas darbu.
   • Džou - apvidus, kuru pārvaldīja džidžou (apvidus pārvaldnieks). Administratīvo aparātu veidoja 1-2 vietnieki (tupaņ), divi cenzori juiši (rangā vienādi ar apvidus pārvaldnieku), militārais inspektors paņguaņs no vietvalža vai dzeduši štāba, tiesnesis (taiguaņs), policijas, tieslietu, finanšu un izpildu inspektori, kā arī apvidus pārvaldnieka kancelejas darbinieki: vecākais sekretārs (džanšidzi), sekretāri (džiši), instruktori, padomnieki, klerki u.tt.
    • Sjaņa - apriņķis, kuru pārvaldīja sjaņguns (apriņķa vecākais). Administratīvo aparātu veidoja tā vietnieks (sjaņčens), reģistrators (džubu), apriņķa sekretārs (sjuņdzjaņ) un apriņķa skolas direktors (žusjueši) - visi valsts ierēdņu statusā). Pārējās administratīvās pārvaldes funkcijas pildīja aporiņķa administrācijas darbinieki (nebija valsts ierēdņu statusā): skolotāji, policijas priekšnieks (tjaņši), pasta stacijas administrators (ičen), nodokļu iekasētājs (šuikosidaši), noliktavu uzraugs (candaši), eksorcists (fansjanši).

Vietējās pašvaldības

Kopienu pašpārvaldes funkcijas veica dzimtu, klanu, cilšu un ciemu galvas un vadoņi, visbiežāk rakstos dēvēti vienkārši par dafu (vecākais, soģis), kas pārvaldīja sīkās administratīvās vienības:

 • dienvidu provincēs 10 ģimenes veidoja 1 li (vecākais - džen), bet 5 li veidoja 1 tin (亭, ting - teritorija 10 li radiusā) - savukārt tini apvienoti ciemu kopienās cuņ;
 • pārējā impērijā 5 ģimenes veidoja 1 liņ, 5 liņas veidoja 1 baodzja (保甲; bǎojiǎ), 4 baodzja veidoja 1 li (100 ģimenes), kas apvienotas ciemu kopienās cuņ vai apriņķos (sjaņ).
 • pilsētu iedzīvotājus grupēja sākot ar 5 ģimenēm (liņ), kur 5 liņas veidoja 1 baodzja, 4 baodzja veidoja 1 li, 4-5 li veidoja 1 fan (pilsētas kopiena), bet vairākas fanas apvienojās sjanā (鄉, xiāng) - pilsētas rajonā, kura vecākais - sjanšušou.

Apdzīvotās vietas:

Resursi internetā par šo tēmu