Panslāvisms

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Panslāvisms (an. Pan-Slavism, vc. Panslawismus, kr. панславизм; no gr. πάν - pán, "viss") – nacionālisma ideja un sabiedriska kustība par slāvu tautu kopību - par kopīgo, no citām tautām atšķirīgo mentalitāti, valodu, vēsturi, kas tās vienojot atsevišķā un unikālā veselumā, uz kā pamata vēlama slāvu tautu apvienošanās vienā politiskā un kultūras telpā.

Terminu 1826. gadā ieviesa slovāku literāts Jans Herkels (Ján Herkeľ). Radās XIX gs. pirmajās desmitgadēs, visu Eiropu pārņēmušā nacionālās pašidentificēšanās viļņa ietvaros, kur nacionāli politiskās neatkarības tendencē (Balkānu slāvu pretošanās kustības par neatkarīgu valstu izveidošanu, vadoties pēc nacionālās identitātes un etniskajām robežām) pirmie slāvu tautu intelektuāļi saskatīja sabiedrības optimālās attīstības ceļu, kas apmierinātu gan nacionālās kopības ideju, gan prasības pēc politiskajām brīvībām, gan „sacementētu“ sabiedrību spēcīgā politiskā valstī. Sava loma bija arī valodniecības kā zinātnes attīstībai, konstatējot valodu grupas un tās definējot; strauju popularitāti guva slāvu tautu antropoloģija un folklora. Tas viss inspirēja interesi par vēsturi no nacionālisma skatu punkta, dibinājās slāvu kultūrizglītojošas biedrības, kuru mērķis bija tautas pagātnes idealizācija, seno sakņu atrašana, nostāšanās līdzās "vecajām kultūrtautām". Panslāvisms radās šauras pirmo nacionālo intelektuāļu saujiņas lokā kā ideja par “radniecīgas literatūras apmaiņu”, un tikai laika gaitā sāka izplatīties plašāk un pieņēma politiskas ideoloģijas iezīmes. 1846. gadā Kijevā Kostomarovs, Kulišs un Ševčenko nodibināja “Kirila un Metodija brālību”, kas nodarbojās ar panslāviskas literatūras vākšanu un izplatīšanu, tautas izglītošanu. Krievijas impērijā ar zināmu valsts augstāko personu atbalstu radās slavofilu kustība, kuras līderi - Kirjevskis, Homjakovs, pēc tam K.Aksakovs, I.Aksakovs, Jelagins, Novikovs, Hilferdings, Lamanskis, Berdjajevs, Bakuņins u.c. - XIX gs. 50.-60. gados radīja veselu teoriju par Austrumu un Rietumu, Krievijas un Eiropas pretnostatījumu, neatrisināmām pretrunām; mazo slāvu tautu labprātīgu asimilāciju, pretstāvi starp Rietumu katolicismu un Austrumu pareizticību. Taču bija arī otrs teorētiskais virziens, kurš saskatīja panslāvisma nākotni dienvidu un rietumu slāvu apvienošanos ap Poliju, kura līdz ar to kļūtu ievērojams spēks Centrāleiropā un spētu kalpot kā barjera tālākai Krievijas ekspansijai rietumu virzienā (tradicionālā poļu-krievu pretstāve un sāncensība par dominanti Austrumeiropā šai idejai deva visai "vēsturisku" pamatu). Pašu Centrālās un Dienvidaustrumu Eiropas slāvu vidū dominēja ideja par brīvu slāvu valstu konfederāciju, kas būtu optimālais slāvu kopības risinājums. Visas šīs idejas tika kvēli apspriestas vairākos slāvu tautu pārstāvju kongresos.

Krievijas impērijas loma panslāvisma ģenēzē bija visai īpatna: valsts varas līmenī atbalsts panslāvismam sākās tikai tad, kad tā konstatēja tā noderīgumu savu politisko mērķu īstenošanā, nevis otrādi. Savukārt Eiropas publicistikā XIX gs. dominēja doma, ka panslāvisms ir slāvu pasaules politiskā apvienošanās Krievijas vadībā, akcentējot, ka Krievijas ārpolitikai vienmēr bijis agresīvas ekspansijas raksturs.

XX gs. sākumā situācija mainījās: 1. Pasaules karš pārveidoja Austrumeiropas robežas, slāvu tautas nebūt nealka apvienoties, lai zaudētu nupat kā iegūto lokālo neatkarību. Līdz ar to Balkānu reģionā panslāvisma idejas kā neaktuālas no aprites pamazām izspieda savstarpēji konfliktējošie panserbisms un panhorvātisms (abiem kopīga ideja dienvidslāvu apvienošanu savā vadībā un veco slāvu zemju atgūšanu, tikai vai nu serbu, vai horvātu vadībā). Savukārt čehi, slovāki un poļi tīri politisku iemeslu dēļ izveidoja savu kultūras areālu, Krievijai kļūstot par "internacionālo" PSRS. Panslāvisms zaudēja savu popularitāti slāvu tautu intelektuālās elites vidū, piekāpjoties lokālajam nacionālismam un zaudējot aktualitāti.

Skat. arī: panģermānisms, narodņicisms, tautiskums, rusifikācija

Literatūra par šo tēmu

 • Ivo Banac. The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics. - Ithaca and London, 1984.
 • Hugh Seton-Watson. Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. - London, 1977. P. 170-171.
 • H.A.R.Gibb, H.A.Bowen. Islamic Society in the West. - Oxford, 1957.
 • Mirjana Gross. On the integration of the Croatian nation: a case study in nation-building. // East European Quaterly, XV, 2, June 1981, P.212.
 • Michael Boro Petrovich. The emergence of Russian Panslavism : 1856–1870. - New York, 1958

 • Der Prager Slavenkongress 1848. / Andreas Moritsch (Hrsg.) - Böhlau: Köln/Weimar/Wien, 2000. ISBN 3-205-99288-1

 • Пипин А.Н. Панславизмь. - Санкт-Петербург, 1913
 • Леонтьев К., Восток, Россия и славянство. - Москва, 1996
 • Дебидур А., Дипломатическая история Европы. - Ростов-на-Дону, 1995
 • Дякин В.С., Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX в.). // Вопросы истории. №9, 1996
 • Гражуль В.С., Тайны галантного века (шпионаж при Петре I и Екатерине II). - Москва, 1997
 • Иванов С.К. сост., Размышления о России и русских., т. 2 - Москва, 1996
 • Новая история колониальных и зывисимых стран. - Москва, 1940
 • Хобсбаум Э., Нации и национализм после 1780 года., - Санкт-Петербург, 1998
 • Обзорь истории славянской литературы. 1-2, - Санкт-Петербург, 1879-81
 • Братская помощь. - Санкт-Петербург, 1876
 • Первольфь. Александрь 1-й и славяне. //Древняя и Новая Россiя, №12, 1877
 • Броневский. Путешествие от Триеста до С.-Петербурга в 1810 г., - Санкт-Петербург, 1882
 • Григорьева А.А. Панславизм: идеология и политика: 40-е годы XIX ‑ начало XX века: Монография. - Аспринт: Иркутск: , 2013. 200 с.
 • Григорьева А.А. Южнославянский вопрос в Габсбургской империи (40-е гг. XIX — начало ХХ вв.) // Известия Иркутского государственного университета. 2011. № 1(6). — С. 136-142.
 • Григорьева А.А. Польский вопрос в теориях российских и польских панславистов. // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2011. № 1. — 249-253.
 • Григорьева А.А. Становление российского панславизма в 40-80-е годы XIX века. // Русская философия: история, методология, жизнь. / отв. ред. Аляев Г. - АСМИ: Полтава, 2011. - С. 702-712.
 • Григорьева А.А. Внешняя политика Австро-Венгрии на Балканах и панславизм (60-е гг. XIX — начало ХХ вв.). // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2011. № 7(54). - С.187-193.

Resursi internetā par šo tēmu