Atšķirības starp "Diltejs Vilhelms" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m
m (Resursi internetā par šo tēmu)
 
66. rindiņa: 66. rindiņa:
 
   
 
   
 
[[Kategorija:D]]
 
[[Kategorija:D]]
 +
[[Kategorija:Vēsturnieki]]

Pašreizējā versija, 2013. gada 17. maijs, plkst. 09.35

Vilhelms Diltejs (1910.)

Vilhelms Diltejs (vāc. Wilhelm Dilthey, 1833.-1911.) - kultūras vēsturnieks, dzīves filosofs, Berlīnes universitātes profesors, t.s. dzīves filosofijas pārstāvis.

Dzimis 1833. gada 19. novembrī Bibrihā pie Reinas (Wiesbaden-Biebrich), kalvinistu ģimenē. Pamatizglītību guvis Visbādenes ģimnāzijā. Studējis Heidelbergā (1852.) un Berlīnē (1853.) teoloģiju, vēsturi un filosofiju. 1856. gadā aizstāvējis grādu teoloģijā un sācis strādāt par skolotāju ģimnāzijā Berlīnē (Französischen und Joachimsthalschen Gymnasium in Berlin). 1864. gadā aizstāvējis promocijas darbu un saņēmis zinātņu doktora grādu. Tika pieņemts darbā kā privātdocents Berlīnes universitātē (Universität Berlin). 1866. gadā ieguvis profesora vietu Bazeles (Basel) universitātē. Bijis profesors Ķīles universitātē (Kiel, 1868.–1871.), Breslavas universitātē (Breslau, 1871.–1882), pēc tam atgriezies nu jau kā profesors Berlīnes universitātē (1882.-1905.). Miris 1911. gada 1. oktobrī Zeisā (Seis am Schlern).

Dilteja mācības centrā bija jēdziens par "dzīvo garu" jeb "zinātne par garu" (Geisteswissenschaft), kas attīstās vēsturiskās formās. Noliedza vēstures procesa likumsakarību izzināmību. Filosofija nevar būt pārjuteklisku būtību izzināšana, tā var būt tikai "zinātņu zinātne", t.i. "mācība par zinātni". Zinātņu pasauli Diltejs sadalīja zinātnēs par dabu un zinātnēs par garu; zinātnes par garu pēta ar sabiedrisko īstenību. Filosofijai jāsāk ar apziņas analīzi, jo tikai šāda analīze dod iespēju, pamatojoties uz "Es" tiešajiem pārdzīvojumiem, izprast dabas un gara dzīves būtību. Pamatā visām zinātnēm par garu esot psiholoģija, taču nevis skaidrojošā psiholoģija, kas balstās uz cēlonību, bet gan aprakstošā psiholoģija. Raksturojot māksliniecisko daiļradi, Diltejs uzsvēra fantāzijas lomu: ar tās palīdzību vārda mākslinieks nejaušo paceļ ievērības cienīgas parādības pakāpē un tipisko attēlo kā individuālā pamatu. Filosofiju un vēstures zinātni pēc Dilteja domām saista "mācība par interpretāciju" jeb "hermeneitika". Kanta atziņas Diltejs izmantoja ne tikai kriticisma pieradītās produktivitātes dēļ, bet galvenokārt tāpēc, ka viņš, līdzīgi kā savulaik Kants, iebilda pret zinātniskās domāšanas veida uzkundzēšanos refleksijai par cilvēku vispār. Diltejs konstatēja tādas cilvēka garīgās formas un to iespējas, kas atklāj paša cilvēka iekšējo vēsturiskumu. Vēsturiskā pasaule tiek būvēta pamatojoties uz šo iekšējo vēsturiskumu, ko pārņem pieredze, nevis pieredze pieņem vēsturiskos faktus, kas pēc tam tiek attiecīgi sakārtoti tā, ka var veidoties vēsturiskās pasaules uzskats. Pieredze ir process, kas iedzīvina vēsturi caur šā iekšējā vēsturiskuma izjūtu, ko veido atmiņu un gaidu saplūšana veselumā. Tādā gadījumā vēsturiskā zinātne ir iespējama tikai pateicoties tam, ka cilvēks ir vēsturiska būtne - vēsturisko izziņu dara iespējamu subjekta un objekta viendabība. Šī konstatācija, protams, neatrisina Dilteja izvirzīto epistemoloģisko problēmu, tomēr tā ir savā ziņā pārsteidzoša – Diltejs gan nav pirmais, kas norāda uz šādām cilvēka garīgās realitātes formām, bet veids, kādā viņš šo vēsturiskuma un cilvēka pieredzes un izziņas problēmu tematizē, atstāj lielu iespaidu uz turpmākajiem mēģinājumiem skaidrot cilvēku. Kā vēsturiskās kopsakarības, savā objektivitātē, var būt viendabīgas ar izzinošo subjektu - lai atrisinātu šo problēmu Diltejs pievērsās dzīves jēdzienam. Dzīve kā plūstošs laiciskums, ir vērsta uz paliekošu nozīmes vienību izveidi, tā pati sevi izklāsta. Tādējādi gara zinātņu patieso pamatu veido dzīve. Lai gan dzīves jēdziens ir problemātisks, jo tas prasa dzīves fakticitātes un idealitātes attiecību skaidrojumu, kas patiesi varētu norādīt uz to, kā iespējama vēsturiskā izziņa.

Uzskatīja, ka sabiedrība nav ne empīriski izpētāma, ne racionāli izskaidrojama. Tā atklājas mūsu dvēseles dzīvē – pieredzē, kas sevī ietver visu daudzveidīgo cilvēcisko attiecību apzināšanos. Dvēseles dzīve cilvēkam ir dota kā pārdzīvojums. Tā ir realitāte, kura pieejama refleksijā, iekšējā vērojumā, sevis paša saprašanas procesā. Pārdzīvojumā apvienojas gan jūtas, gan prāts, gan intuitīvs pasaules redzējums, t.i., visi tie elementi, kuri raksturo cilvēku kā dzīves attiecībās iekļautu būtni. “Viss, kas atklājas pārdzīvojumā arī ir dzīves plūdums visā tā daudzveidībā” [28]. “Mēs saprotam paši sevi, jo gara sfēra cilvēkam ir iekšēji, organiski piemītoša. Gara pasaule, pārdzīvojums kā tieši dota vienība atšķiras no priekšmetiskās realitātes vispirms ar to, ka mēs paši esam šīs gara pasaules (dzīves) elementi, kas zina, saprot tieši dotās attiecības, jo mēs paši tās radām. Tas mums ļauj saprast arī citam citu, tas paver iespējas cilvēciskajai komunikācijai”. Dzīve vienmēr ir dzīve ar citiem. “Dzīves ar citiem” struktūru sapratni nosaka iekšēja kopsakara izpratne mūsos pašos. V.Diltejs raksta: “…tāpat kā sabiedrības ārējā organizācija – ģimenes, kopienas, baznīcas, valsts savienība – radās no cilvēciskās dvēseles dzīvā kopsakara, tā arī visi šie elementi galarezultātā nevar tikt izprasti citādi kā vien no tā paša avota. Psihiskie fakti veido šo elementu svarīgāko sastāvdaļu, un tāpēc tie nevar tikt aplūkoti bez psihiskās analīzes. Tie ietver saistību sevī, jo dvēseles dzīve ir kopsakars. Tādēļ to izziņu visnotaļ nosaka iekšējā kopsakara izpratne mūsos pašos.”[1]

Atsauces un paskaidrojumi

 1. Kūle M.,Kūlis R. Filosofija. - Rīga, 1996.

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 88. lpp.
 • Gadamers H.-G. Patiesība un metode. - Jumava: Rīga, 1999.
 • Raivis Bičevskis. Dzīve, vēsture, gars: Vilhelma Dilteja filosofiskais mantojums // Kentaurs XXI 42 (2007). 18.-46. lpp.

 • Rudolf A. Makkreel. Dilthey: Philosopher of the Human Studies. - Princeton University Press: Princeton, 1993
 • Jos de Mul. The Tragedy of Finitude: Dilthey's Hermeneutics of Life. - Yale University Press: New Haven, 2004

 • Diwald, Hellmut. Wilhelm Dilthey. Erkenntnistheorie und Philosophie der Geschichte. - Göttingen, 1963
 • Johach, Helmut. Dilthey, Freud und die Humanistische Psychologie. Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften. / Herausgegeben von Frithjof Rodi, Band 9, 1995, S. 32–65.
 • Lembeck, Karl-Heinz. Kantianismus oder Neukantianismus in Diltheys Psychologie? Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften. / Herausgegeben von Frithjof Rodi, Band 10, 1996, S. 38–60.
 • Lang, Peter Christian. Dilthey, Wilhelm. // Metzler Philosophen Lexikon. / Lutz, Bernd (Hg.) - Stuttgart, 1989
 • Makkreel, Rudolf A. Dilthey – Philosoph der Geisteswissenschaften. - Suhrkamp: Frankfurt am Main, 2002, ISBN 978-3518580882
 • Der junge Dilthey. Ein Lebensbild in Briefen und Tagebüchern, 1852 – 1870. / Misch, Clara (Hg.) - Leipzig, 1933
 • Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul Yorck von Wartenburg 1877 – 1897. / Schulenburg, Sigrid von der (Hg.) - Halle a. d. Saale, 1923
 • Materialien zur Philosophie Wilhelm Diltheys, / Rodi Frithjof, Lessing Hans-Ulrich (Hg.) - Frankfurt am Main, 1984
 • Erwin Hufnagel. Wilhelm Dilthey. Hermeneutik als Grundlegung der Geisteswissenschaften. // Klassiker der Hermeneutik. / U. Nassen (Hrsg.) - Paderborn, 1982
 • Matthias Jung. Dilthey zur Einführung. - Junius Verlag: Hamburg, 1996, ISBN 3885069237
 • Guy van Kerckhoven, Hans-Ulrich Lessing und Axel Ossenkop. Wilhelm Dilthey. Leben und Werk in Bildern. 361 Abb. auf 344 S. Alber: Freiburg/München, 2008. ISBN 978-3-495-48305-3
 • Hans-Ulrich Lessing. Die Idee einer Kritik der historischen Vernunft. Wilhelm Diltheys erkenntnistheoretisch-logisch-methodologische Grundlegung der Geisteswissenschaften. - Alber: Freiburg/München, 1984,. ISBN 3-495-47549-4
 • Hans-Ulrich Lessing. Wilhelm Diltheys 'Einleitung in die Geisteswissenschaften'. - Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 2001, ISBN 3534103939

 • Дильтей В. Категории жизни. // Вопросы философии, 1995, № 10, С. 129-143.
 • Дильтей В. Основная мысль моей философии. // Вопросы философии, 2001, № 9, С. 122-123.
 • Дильтей В. Предпосылки или условия сознания либо научного познания. // Вопросы философии, 2001, № 9, С. 124-125.
 • Плотников Н.С. Жизнь и история: Философская программа Вильгельма Дильгея. - Дом интеллектуальной книги: Москва, 2000
 • Роди Ф. Интенсивность жизни. К вопросу о месте графа Йорка между Дильтеем и Хайдеггером. // Логос, 1999, № 10, С. 29-42.
 • Ящук А.Н. Методологические принципы критики исторического разума В. Дильтея. / Методология науки. Вып. 3. - Томск, 1998, С. 226-229.
 • Михаилов И.А. Переписка Дильтея и Гуссерля.Экзистистенциальные истоки феноменологии. // История философии. № 1, 1997, С. 71-80.
 • Герменевтика. Психология. История. Вильгельм Дильтей и современная философия. Антология. - Три квадрата: Москва, 2002, 208 стр. ISBN 5-94607-017-7

Resursi internetā par šo tēmu