Kurzemes un Zemgales hercogistes pārvalde

No ''Vēsture''
Versija 2009. gada 12. jūlijs, plkst. 18.18, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Attēls:Kurzemes hercogiste 1561.jpg
Kurzemes un zemgales hercogiste

Kurzemes un Zemgales hercogistes hercogam nebija reālas varas ārpolitikas jautājums, jo bija jāpieskaņojas Žečpospoļitas karaļa politikai. Bez tam hercoga lēmumi nebija saistoši tiem muižniekiem, kas nebija viņa tiešie vasaļi. Līdz ar to pilnīga noteikšana tikai paša hercoga paša īpašumu robežās, kas aizņēma aptuveni 1/3 hercogistes teritorijas. Tas nedrīkstēja atcelt, grozīt hercogistes pamataktus, nebija tiesību izdot normatīvos aktus muižniecībai, tikai ieteikt tādus landtāgam izskatīšanai un pieņemšanai. Hercoga likumdošanas akti attiecas tikai uz viņa privātmuižu lēņu vīriem un zemniekiem. Līdz 1617. gadam vietējā zemes pārvalde saglabājās no ordeņa laikiem. Šajā gadā Kulmas bīskapa J. Kučborska vadītā komisija izstrādāja hercogistes satversmi, t.sk. Valdības formulu un likumu krājumu – Kurzemes statūtus. Šo satversmi, kuru izsludināja 1617. gada 18. martā, uzskata par vienu no senākajām konstitūcijām Eiropā. Tā noteica hercogistes valstisko iekārtu, valsts varas orgānu un amatpersonu funkcijas un kompetenci, kā arī administratīvo iedalījumu. Valdības formula sadalīja hercogisti 4 virspilskunga tiesās – Mītavas, Selburgas, Tukuma un Goldingenas tiesā, tās savukārt 8 pilskungu iecirkņos un draudzēs. Pēc 1617. gada muižnieku landtāgiem bija jāsanāk kopā divas reizes gadā Mītavā. Hercogistes pārvaldes aparāts sastāvēja no hercogistes Padomes un hercoga izpildvaras ierēdņiem, kuri pārzināja dažādas pārvaldes nozares: virspilskungiem un pilskungiem:

 • Pilskungi pārvaldīja 8 mazākus hercogistes iecirkņus (Bauskas, Dobeles, Vindavas, Grobinas, Durbes, Šrundenas, Saldus un Kandavas). Visumā viņu funkcijas atbilda virspilskungu funkcijām sava iecirkņa robežās - pildīja policijas funkcijas un sprieda tiesu.

Kārtu pašpārvaldes iestādes hercogistē bija muižniekiem un pilsonībailandtāgs, kā arī Piltenes apgabala landrātu kolēģija un pilsētu rātes.

Valsts tiesas

 • Karaliskā relācijas tiesa – Varšavā pieņēma pārsūdzības par hercogistes galma tiesas spriedumiem civillietās un krimināllietās par smagākajiem noziegumiem.
 • Galma tiesa - trīs nodaļas: civilā, kriminālā un konsistoriālā nodaļas.
 • Virspilskungu tiesas un pilskungu tiesas – izsprieda visu laiku novadu iedzīvotāju kriminālās un civillietas, izņemot muižniekus (praksē tiesāja tikai hercoga muižu ļaudis un viņa zemniekus).
 • Domēnu tiesas – izsprieda tikai hercoga domēnu muižu zemnieku civillietas. D. m zemnieku krimināllietas iztiesāja pilskungi.

Pašpārvaldes tiesas

 • Mantāga tiesa – pastāvēja jau Livonijā. 1620. gadā to atjaunoja hercogistē, ieceļot lēņu vīru tiesnešus, kas iztiesāja muižnieku savstarpējās civilās attiecības un pārkāpumus sakarā ar dažu pienākumu nepildīšanu.
 • Piltenes ladrātu kolēģijas tiesa – iztiesāja brīvo ļaužu civillietas un krimināllietas. Dažos gadījumos šīs tiesas spriedumu varēja pārsūdzēt Karaliskajā relacijas tiesā Varšavā.
 • Pilsētu rātes tiesa – pirmās instances tiesa (tās spriedumi bija pārsūdzami Galma tiesā), kas darbojās saskaņā ar katras pilsētas statūtiem, tiesīga spriest tiesu par pilsētas iedzīvotājiem civil- un krimināllietās.
 • Muižas tiesa - muižu īpašnieku tiesas vara pār saviem dzimtļaudīm.

Literatūra

 • Kalniņš V., Kurzemes valsts iekārta un tiesības. - Rīga, 1963.
 • Juškēvičs J., Kurzemes hercogi un viņu laikmets. - Rīga, 1935. (2. pārstrādātais izdevums, izdevniecība „Zvaigzne”: Rīga, 1993.g.)
 • Erdmanis G., Kurzemes viduslaiku pilis. - Zinātne: Rīga, 1989
 • Andersons E. Senie kurzemnieki Amerikā un Tobāgo kolonizācija. - Daugava: Stokholma, 1970.
 • Andersons E. Tur plīvoja Kurzemes karogi. - Grāmatu Draugs: Bruklina, 1970.
 • Zalsters A. E. - Hercoga Jēkaba burinieki. - Jumava: Ventspils, 2002.
 • Kurzemes un Zemgales hercogiste 1562-1795. / Radovics A. (sast.). - Stāsti un romāni: Rīga, 2007., 368. lpp. ISBN 9789984392387
 • Ķīmija Kurzemes hercogistē (1561-1795). / I.Grosvalds, U.Alksnis, A.Zalsters, I.Meirovics. // Rīgas Tehniskās Universitātes zin. raksti. 8.sēr., Humanitārās un sociālās zinātnes. - ISSN 1407-9291. - 7.sēj. (2005), 22.-34.lpp.

 • Das Herzogtum Kurland 1561–1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft. Band 2 / Hrsg. von Erwin Oberländer. – Lüneburg: Verl. Nordostdt. Kulturwerk, 2001. – 307 S.: il. ISBN 3–932267–33–8

Resursi internetā par šo tēmu