Struktūru sistēmu metode

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Struktūru sistēmu metode - vēstures pētīšanas metode (principā vispārzinātniska, taču pielietojama arī vēstures zinātņē), kurā pētāmo fenomenu uztver kā sistēmu, noskaidrojot tās struktūru, funkcijas, pētāmā apjoma apakšējo robežu jeb mazāko elementu, t.i. faktiski modelējot elementu savstarpējo mijiedarbību un visas sistēmas mijiedarbību ar ārpasauli. Pamatā ir tēze, ka pasaulē viss ir tā vai citādi saistīts, tātad pastāv sistēmiskas struktūras, kas sastāv no komponentiem. Pētāmo objektu uztver kā sistēmu, tātad tai ir struktūra un funkcijas, kas jānoskaidro. Jānosaka apakšējo robežu - sīkāko komponentu (cik dziļi pētām), un, balstoties uz to kā pamatu, cenšas aptvert tālākās funkcijas un struktūras elementus. Faktiski tā ir modelēšana. Kā elements ir dekompozīcija, kad modeļus aplūko, izraujot no reālās vides. Metode ļauj noskaidrot, kā pētāmais objekts darbojas kā sistēma.

Mīnusi: nefiksē procesus un pārmaiņas – visu nav iespējams šādi modelēt. Parasti tiek izmantota, pētot sociālās un politiskās kustības, organizācijas.

Metodi pielietojot, svarīgi ņemt vērā 2 paradoksus:

 • hierarhijas paradoksu - jebkura sistēma vienmēr ir lielākas sistēmas komponents;
 • veseluma paradokss - par spīti hierarhijas paradoksam, tā tomēr ir autonoma sistēma, veselums.

Literatūra par šo tēmu

 • Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – Rīga, 2004.
 • Varslavāns A. Ievads vēstures zinātnē. – Rīga, 2001.
 • Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. - RaKa: Rīga, 2005.

 • The Postmodern History Reader. - London, New York, 1998
 • Topolski J. Methodology of History. - Warszawa, 1976
 • Gilbert J. Garraghan. A Guide to Historical Method. - Fordham University Press: New York, 1946. ISBN 0-8371-7132-6
 • Martha Howell and Walter Prevenier. From Reliable Sources : An Introduction to Historical Methods. - Cornell University Press: Ithaca, 2001. ISBN 0-8014-8560-6
 • Louis Gottschalk. Understanding History: A Primer of Historical Method. - Alfred A. Knopf: New York, 1950. ISBN 0-394-30215-X
 • McCullagh C. Behan. Justifying Historical Descriptions. - Cambridge University Press: New York, 1984. ISBN 0-521-31830-0
 • Shafer R. J. A Guide to Historical Method. - The Dorsey Press: Illinois, 1974. ISBN 0-534-10825-3

 • Haupt H.G., Kocka J. Geschichte und Vergleich. - Frankfurt am Main, 1996
 • Historische Methode. - München, 1988.
 • Visual History. Ein Studienbuch. – Berlin, 2006

 • Абрамов В. Математические методы в исторических исследованиях. - Саранск, 1998
 • Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - Наука: Москва, 1987 (Москва, 2003)
 • Бородкин Л.И. Количественные методы в исторических исследованиях. - Высшая школа: Москва, 1984
 • Количественные методы в гуманитарных науках. - Москва, 1981
 • Доорн П. Еще раз о методологии // Новая и новейшая история. 1997. №3. С. 87-98.
 • Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. – Ленинград, 1991
 • Сидорцов В.Н. Методология исторического исследования (механизм творчества историка). - БГУ: Минск, 2000. - 233 с.
 • Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов. – ТетраСистемс: Минск, 1996 - 240 с.
 • Пронштейн А.П. Вопросы теории и методики исторического исследования: Учебное пособие для вузов по специальности «История» - Из-во «Высшая школа»: Москва, 1986 - 207 с.
 • Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие. – Аспект Пресс: Москва, 2002 – 319 с.

Resursi internetā par šo tēmu